Mentor

Hvad er mentoring?

Hvad er mentoring?

… dialogisk vs. monologisk tilgang

Af Leo Feddersen Smith
Ph.d.-studerende, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

 

Der findes mere end 50 forskellige definitioner af mentoring, men hvordan sikrer vi, at vi rent faktisk taler om det samme fænomen? Det kan et kontinuum –  dvs. en skala, hvor overgangen fra et element til det næste er næsten umærkbar, men hvor der er to klart forskellige yderpunkter placeret i hver ende af skalaen – med monologisk mentoring og dialogisk mentoring som yderpunkter måske hjælpe os med.

 

 

 

Introduktion

Alle der har arbejdet med mentoring ved, at det er et koncept, der er praktisk talt umuligt at definere. En af de helt store forfattere inden for mentoringlitteraturen, David Megginson (2000: 256), har udtalt, at “the definitive definition of mentoring is a chimera not worth pursuing, or rather, to pursue it is merely an exercise of power.” Hans udtalelse har dog ikke afholdt utallige forfattere fra at komme med deres egne definitioner. Således kunne Crisp og Cruz i 2009 identificere mere end 50 forskellige definitioner af mentoring – alene i den videnskabelige litteratur. Og her taler vi specifikt om mentoring. Begynder vi at inkludere lignende begreber som coaching, counselling og supervising, bliver billedet endnu mere utydeligt. Hvis vi gerne vil udvikle mentoring, både som forskningsfelt og praksis, er vi nødt til at kunne afklare, om vi taler om det samme fænomen. Jeg har derfor nedenfor beskrevet en måde at kategorisere forskellige former for mentoring på – baseret på den type kommunikation, man primært ser i forløbet.


Monologisk vs. dialogisk mentoring

Med udgangspunkt i organisational learning fremsætter Bokeno og Gannt (2000) et kontinuum mellem monologisk (envejskommunikation) og dialogisk mentoring (tovejskommunikation).

Monologisk mentoring antager, at læring og viden flyder én vej – fra mentor til mentee. Det vil sige, at mentor fortæller, mens mentee blot skal optage al den information, som mentor giver. Her går man ud fra, at mentor, som er mere erfaren, kan videregive sin erfaring og sørge for, at mentee tilegner sig de best practices som mentor har defineret. Grundlæggende er det altså her mentor, der kender løsningen til de problemer, som mentee måtte præsentere. Dette syn hviler på en overbevisning om, at der er stor forskel på mentor og mentee, både når det gælder viden og status. Denne form for mentoring er relativt anderkendt i managementlitteraturen, og grundlæggende ses mentoring som et middel til at gøre mentee mere effektiv hurtigere.

Dialogisk mentoring er i sagens natur det modsatte. Med inspiration fra Carl Rogers, Karl Tomm og andre (der ikke hedder Carl), ser man her mentoring som et forum for gensidig læring og udvikling. Det vil sige, at begge parter antager, at den anden har relevant viden of nyttige perspektiver, som de kan bringe i spil, hvis de får lov. Løsninger ligger derfor ikke hos mentor, men er noget man i parret arbejder sig frem til i åben dialog. Det betyder, at den antagne ulighed mellem mentor og mentee, der er grundlæggende i monologisk mentoring, forsøges nedbrudt. Derfor bliver mentor- og menteerollerne også mere flydende, da begge parter i princippet kan spille begge roller.

 


Hvad kan vi bruge det til?

De to yderpunkter eksisterer næppe i deres rene former i praksis – de udgør altså i stedet et kontinuum, og de fleste vil nok mene, at deres egen praksis ligger et sted midt i mellem. Der er derfor ikke tale om en normativ guideline. Snarere er det en ramme, inden for hvilken vi kan italesætte forskellige forståelser for, hvad mentoring er og samtidig få indblik i de antagelser, det indebærer. På den måde kan vi med nogen præcision ret hurtigt afklare, om vi taler om samme fænomen.

 

Litteratur

Crisp, G. & Cruz, I. (2009): ”Mentoring college students: A critical review of the literature between 1990 and 2007”, Res high ed.
Bokeno, R. M. & Gannt, V. W. (2000). ”Dialogic mentoring: Core Relationships for Organizational Learning”, Management Communication Quarterly.
Megginson, D. (2000): ”Current issues in mentoring”, Career Development International.

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Mentor
Please fill all widget settings!