Generelle Forretningsbetingelser

Generelt
Disse vilkår gælder, sammen med nedenstående specifikke vilkår, for alle opgaver, som fremover indgås mellem KMP+ ApS og kunden.

I det omfang kunden får adgang til Mentor+Universe™ og/eller certificeringskurser, gælder de til enhver tid opdaterede særlige vilkår herfor i forhold til disse ydelser forud for nærværende betingelser og suppleres af nærværende betingelser i det omfang forholdet ikke er reguleret i de særlige vilkår.

Andre vilkår, end de her beskrevne, er kun gældende, såfremt der foreligger en skriftlig aftale underskrevet af begge parter.

Ved uoverensstemmelse mellem en skriftlig aftale underskrevet af begge parter og KMP+ ApS’ generelle forretningsbetingelser og særlige vilkår, skal den skriftligt underskrevne aftale have forrang.


Opgaven

Opgavebeskrivelse, indhold, tidsplan og pris angives i en skriftlig aftale (herefter benævnt ”Aftalen”), som nærværende vilkår er bilag til. Ændringer aftales skriftligt.


Konsulenten/konsulenterne

Opgaven løses primært af de konsulenter, som aftales med kunden samtidigt med, at opgaven aftales. KMP+ ApS har ret til at sætte andre konsulenter på opgaven, om nødvendigt, og efter orientering af kunden.


Diskretion

Alle medarbejdere/samarbejdspartnere hos KMP+ ApS har tavshedspligt omkring fortrolige oplysninger om kunden og kundens ansatte. Denne tavshedspligt gælder også efter afsluttet opgave.

Såfremt en opgave fører til resultater af almindelig interesse, kan KMP+ ApS lade disse resultater offentliggøre, medmindre andet aftales med kunden på forhånd.

KMP+ ApS forbeholder sig ret til at offentliggøre kundens navn og en kort beskrivelse af udførte opgaver på KMP+ ApS’ websider og i anden markedsføring af KMP+ ApS, medmindre andet forudgående skriftligt aftales med kunden.


Rettigheder

Rettigheder til materiale, som udvikles i samarbejde med kunden på en sådan måde, at kundens indsats er den ressourcemæssigt væsentligste og af afgørende betydning for selve den faglige og kreative materialeudvikling, indehaves både af kunden og af KMP+ ApS, og kan frit anvendes af hver af parterne – for KMP+ ApS’ vedkommende naturligvis anonymiseret i forhold til kunden.

Bortset herfra indehaves rettigheder af enhver art, herunder også know-how og alle immaterielle rettigheder til udviklet materiale og udført arbejde af KMP+ ApS, idet kunden dog har en brugsret hertil i det skriftligt aftalte eller forudsatte omfang. KMP+ ApS har ret til at blive loyalt navngivet i enhver brug af disse materialer.


Honorar og fakturering

For enhver opgave aftales en pris før opgavens start som anføres i Aftalen. Afregning af konsulentopgaver sker som udgangspunkt, når opgaven er afsluttet. Dog faktureres Mentor+Universe™, deltagelse i åbne kurser og events samt køb af materialer uden tilknyttet konsulentopgave ved tilmelding.

Vores betalingsbetingelser er netto kontant 14 dage fra fakturadato. Moms tillægges efter de til enhver gældende regler.

Faktura fremsendt pr. post tillægges porto/administrationsudgift på kr. 25,- + moms.

Alle priser er excl. rejse, ophold, forplejning, produktion af materialer samt andre eksterne omkostninger. Sådanne omkostninger viderefaktureres til kunden efter endt opgave. KMP+ ApS er dog altid berettiget til at viderefakturere omkostninger med en betalingsfrist, der svarer til KMP+ ApS’ betalingsfrist over for underleverandører/samarbejdsparter.

Ved overskridelse af betalingsbetingelserne beregnes morarente efter renteloven. Der pålægges ligeledes et kompensationsgebyr på 310 kr. og 100 kr. pr. rykkerskrivelse.


Ændringer og aflysninger

Alle ændringer, aflysninger og udskydelser af deadlines/seminardatoer kan ske uden ekstra omkostninger for kunden med 6 ugers varsel. Dog således at KMP+ ApS har ret til at fakturere for allerede gennemført arbejde samt faktisk afholdte omkostninger inklusiv endnu ikke betalte omkostninger, som ikke kan aflyses uden omkostninger for KMP + ApS.

Sker ændringen/aflysningen/udskydelsen senere end 6 uger (42 kalenderdage) før en aftalt dato, faktureres kunden endvidere på følgende vilkår, medmindre ændringen/aflysninger/udskydelsen aftales særskilt med KMP+ ApS:

  • Ændringer/aflysninger/udskydelser mellem 6-2 uger (mindre end 42 kalenderdage og mere end 14 kalenderdage) før en aftalt dato, vil blive faktureret med 50% af det aftalte honorar.
  • Ændringer/aflysninger/udskydelser senere end 2 uger (mindre end 14 kalenderdage) før en aftalt dato, vil blive faktureret med 100% af det aftalte honorar.

Beløb betalt i henhold til dette punkt vil ikke blive refunderet, såfremt projektet fortsætter på et senere tidspunkt.

Alle ændringer og aflysninger skal ske skriftligt.


Reklamation og misligholdelse

Er kunden ikke tilfreds med den modtagne ydelse, skal konkretiseret reklamation finde sted skriftligt og uden ugrundet ophold, i alle tilfælde senest 30 dage efter levering af den ydelse eller det materiale, der er utilfredshed med.

I tilfælde af misligholdelse kan KMP+ ApS foretage omlevering eller afhjælpning. Ved væsentlig misligholdelse kan kunden ophæve den indgåede Aftale, hvis ikke KMP+ ApS indenfor 14 dage efter skriftligt påkrav fra Kunden, retter op på manglen. Kunden har derimod ikke krav på erstatning eller anden økonomisk kompensation, bortset fra tilfælde af grov uagtsomhed fra KMP+ ApS’ side. Krav om erstatning eller anden økonomisk kompensation ved grov uagtsomhed kan aldrig overstige den samlede kontraktsum og kan alene gøres gældende i tilfælde, hvor kravet er dækket af KMP+ ApS’ professionsansvarsforsikring og overstiger selvrisikoen på denne forsikring.

Kunden kan ikke rette krav mod KMP+ ApS for forsinket eller manglende opfyldelse af en indgået aftale, som skyldes ekstraordinære omstændigheder, herunder akut sygdom, som KMP+ ApS ikke har kontrol over, og som KMP+ ApS ved Aftalens indgåelse ikke med rimelighed kunne eller burde have forudset.


Tilbagelevering af materiale

Efter ophør af aftalen er KMP+ ApS forpligtet til på anmodning at tilbagelevere til kunden materiale modtaget fra kunden. Hvor dette er særligt tidskrævende, kan KMP+ ApS beregne sig et rimeligt arbejdsvederlag herfor.

KMP+ ApS er i ethvert tilfælde berettiget til at beholde en kopi af modtaget materiale.


Tvister

Tvister mellem KMP+ ApS og kunden afgøres efter dansk ret af Retten i Lyngby.


Privatlivspolitik

Vi henviser til vores privatlivspolitik, som ligger på vores hjemmeside.

KMP+ ApS’ generelle forretningsbetingelser er senest opdaterede i februar 2019.

Som nyhedsbrevmodtager sender vi dig:

 

  • Nyheder og inspiration om mentoring, leder- og talentudvikling.
  • Information og tilbud på kurser og events.
  • Gode tilbud på vores bøger og materialer.
  • Invitation til deltagelse i undersøgelser.
  • Nyt om KMP+ House of Mentoring.

 

Læs hele vores Privatlivspolitik her

Ved at tilmelde dig vores nyhedsmail, giver du samtykke til at vi må sende dig ovennævnte informationer og tilbud. Du kan til hver en tid afmelde dig nyhedsmailen, ved at klikke på afmeldingslinket nederst i alle nyhedsmails. Eller du kan kontaktet os på info@kmpplus.com. Vi behandler dine oplysninger fortroligt.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Marketing tilladelse
Print Friendly, PDF & Email
Please fill all widget settings!